Ostukorv 0.00

Andmekaitse

Andmekaitsetingimused

Allolevad andmekaitsetingimused kehtivad aadressil www.atelierduree.com asuva poe kliendi (edaspidi ‘Klient’) ja müüja Atelier Duree OÜ, Väike-Karja 7-10,10140 Tallinn, Eesti, äriregistri kood 14695916 (‘e-pood’) vahel toodete ja teenuste ostmisel.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid ehk cookies. Küpsised on vajalikud ostukorvi toimimiseks, kasutajakogemuse parandamiseks ja statistika kogumiseks.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

● Kontaktandmed, sh nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.

● Tehinguandmed, sh kauba kohaletoimetamise aadress, ostu kuupäev, kaup, kogus, pangakonto number ja maksetega seotud andmed).

● Kommunikatsiooniandmed (nt mis kogutakse siis, kui klient suhtleb Atelier Duree OÜ-ga kas e-kirja, sõnumite või teiste suhtlusvahendite kaudu);

● Veebilehe külastaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid.

Esmaseks isikuandmete kogumise allikaks on klient ise.

Mis on isikuandmete töötlemise põhimõtted?

Atelier Duree OÜ töötleb isikuandmeid alljärgnevaid põhimõtteid järgides:

● töötleme isikuandmeid üksnes kooskõlas andmekaitsetingimustega ning asjakohaste õigusaktidega;

● kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes andmekaitsetingimustes nimetatud eesmärkidel;

● kogume isikuandmeid, mis on:

· asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidel töötlemiseks;

· õiged ja ajakohased;

· säilitame isikuandmeid üksnes nii kaua, kui andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidel tarvis;

· kohaldame asjakohaseid tehnoloogilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kättesaadavus, õigsus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

●  Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks ja raamatupidamistoimingute tegemiseks (st lepingu täitmise eesmärgil).

●  Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

●  Võrguidentifikaatoreid töödeldakse kasutusstatistika tegemiseks.

●   Atelier Duree OÜ õigustatud huvi alusel, v.a kui sellise huvi kaaluvad üle kliendi huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Eelkõige on Atelier Duree OÜ õigustatud huviks oma toodete tutvustamine, sh nii e-poe kui ka toodete reklaam.

Isikuandmete töötlemine nõusoleku alusel

●  Kui me töötleme Teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, nt reklaamkirjade jms saatmisel, teeme seda Teie nõusoleku alusel. Selle nõusoleku saate Te igal ajal tagasi võtta, misjärel ei töötle me sel eesmärgil enam ka Teie isikuandmeid (sh uudiskirju, reklaami jms ei saada). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

●  Turunduslikel eesmärkidel saadud nõusolekut on võimalik tagasi võtta, kirjutades e-posti aadressile info@atelierduree.com; samuti on Teil võimalik nõusolek tagasi võtta, e-mailist lahkudes (järgides selleks e-kirjas toodud juhiseid).

●  Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise õiguspärasust.

Isikuandmete jagamine

Üldjuhul Atelier Duree OÜ ei jaga ega edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a

·        avaliku võimu kandjad ning teised finantsteenuste osutajad, kellele ettevõte on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud isikuandmeid väljastama;

·        audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;

·        registreid pidavad kolmandad isikud (nt krediidiregistrid, rahvastikuregistrid, äriregistrid);

·        nõuete loovutamisel võlgade sissenõudjad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid (sh täitur ja saneerija);

·        [serverimajutajad/pilveteenuse pakkujad, kes majutavad ettevõtte servereid/ andmeid pilve];

·        suhtlusteenuste pakkujad, kes vahendavad e-kirju, kõnesid, SMS-e ning muud Teie ja ettevõtte vahelist suhtlust;

·        kullerid, kes aitavad meil toimetada Teile kirju;

·        partnerid, kelle juures oleme organiseerinud Teile kingituse, soodustuse või muu eripakkumise;

·        muud ettevõtte teenuste osutamisega seotud osapooled;

käesolevas punktis viidatud koostööpartnerid võivad asuda nii Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka sellest väljaspool, kuid ettevõte veendub, et serverid/pilveteenused, kus partnerid isikuandmeid hoiavad asuvad igal juhul Euroopa Majanduspiirkonnas.

Isikuandmete säilitamine

Atelier Duree OÜ ei töötle ega säilita isikuandmeid kauem kui on vajalik. Isikuandmete säilitamise periood võib erineda sõltuvalt sellest, mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse (nt lepingu täitmise eesmärgil, õigustatud huvi korral, seadusest tulenevate kohustuste täitmisel (näiteks raamatupidamisega seotud seadused) või ka kohustuste täitmisega seotud aegumistähtaegadest.

Isikuandmetega seotud õigused

Seoses isikuandmete töötlemisega on Teil järgmised õigused:

·   Õigus teabele – Teil on õigus saada käesolevates andmekaitsetingimustes sätestatud teavet. Andmekaitsetingimuste kehtiv versioon on igal ajal kättesaadav veebilehelt www.atelierduree.com;

·   Õigus andmetega tutvuda – Teil on õigus nõuda, et Atelier Duree OÜ annaks Teile koopia isikuandmetest, mida töötleme (isiku enda esitatud andmed);

·   Õigus andmete parandamisele – Teil on õigus nõuda, et me parandaks Teie isikuandmed, kui need on ebaõiged või puudulikud;

·   Õigus andmete kustutamisele – Teil on õigus nõuda, et me kustutaks isikuandmed, välja arvatud juhul, kui me oleme asjakohaste õigusaktide või Teiega sõlmitud lepingu alusel kohustatud isikuandmeid edasi töötlema, või kui meil on isikuandmete jätkuvaks töötlemiseks muu õiguspärane alus. Vastavalt ülaltoodule kustutame isikuandmed nii pea, kui meil pole enam isikuandmete töötlemiseks õiguspärast alust;

·   Õigus andmete töötlemise piiramisele – Teil on õigus nõuda, et me piiraks isikuandmete töötlemist, kui isikuandmed on ebaõiged või puudulikud, või kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane;

·   Õigus andmete ülekandmisele – Teil on õigus nõuda, et me annaks Teile endale või, kui see on tehniliselt teostatav, siis ka Teie poolt määratud kolmandale isikule masinloetavas formaadis koopia isikuandmetest, mille olete ise meile esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku või lepingu alusel;

·   Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui leiate, et meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus. Töötlemise osas, mis põhineb Teie nõusolekul, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta;·   Õigus esitada kaebus – Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas kaebus nii meile (e-posti aadressil [info@ateljerduree.com] ning tavaposti aadressil [Väike-Karja tn 7-10 Tallinn Harjumaa, 10140] või ka Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee või tavapost Tatari tn 39, 10134 Tallinn).

Ostukorvis ei ole tooteid.